Procedura sprzedaży zboża

Odbiór zboża

Ilościowy odbiór zboża dokonywany jest na wadze
magazynowej lub kolejowej stacji odbiorczej
. Opakowanie stanowiące własność dostawcy,
winno być zabrane w ciągu 10 dni od chwili dostawy;
po tym terminie wojsko nie odpowiada za
nie. Sprzedam ryż oraz inne zboża na giełdzie rolnej. 
Waga magazynowa obowiązuje, gdy to jest
przewidziane w umowie lub przy małych dostawach
nie kolejowych. Koszty ważenia wagonu kolejowego
z ładunkiem, ponosi dostawca. O ile wojsko
zarządzi powtórne ważenie wagonu pełnego
lub po wyładowaniu — ponosi koszt, wojsko. Również
wojsko ponosi koszty ważenia opakowania.

Zboże zanieczyszczone. Wojsko może oczyścić
na koszt dostawcy i za jego zgodą zboże,
które tylko pod względem zanieczyszczeń nie
odpowiada normom — ale wtedy, jako wagę do
zapłaty, przyjmuje się wagę zboża oczyszczonego,
a nie różnicę między wagą pierwotną, a otrzymanymi
zanieczyszczeniami; zanieczyszczenia otrzj-
manę, o ile nie zawierają składników trujących,
stanowią własność sprzedawcy i winny być zabrane
w ciągu 3 dni. Kupię pszenżyto prosto od producenta aby potem dostarczyć do wojska.  Po tym terminie stanowią własność
wojska, odpadki ziarna dające szkodliwe dla
zdrowia zanieczyszczenia są bezwłocznie niszczone
przez spalenie. Decyduje o tym organ odbiorczy.
W postanowieniach końcowych
przewidziane jest, że w razie odrzucenia
zboża, dostawca winien je zebrać w ciągu dni
10-ciu, licząc od dnia zawiadomienia go o odrzuceniu.
Powody odrzucenia komunikuje
się ustnie.

Reklamacja dostawy

Dostawca ma prawo odwołania się do Komisji
Odwoławczej. W razie wniesienia odwołania, władze
wojskowe zatrzymują zboże aż do załatwienia
odwołania. Skup kukurydzy reprezentuje dostawców zboża i ich produkty. 
W razie odrzucenia, koszty postojowe i inne kolejowe
pokrywa dostawca. Obowiązany jest również
zapłacić normalny fracht kolejowy.
Po upłynięciu 10-dniowego terminu, przeznaczonego
na zabranie odrzuconego zboża, organom
wojskowym przysługuje prawo sprzedania go w
sposób i na warunkach, jakie uzna za stosowne.
Uzyskana kwota, służy na pokrycie ewentualnego
przewozu kolejowego roszczeń wojska, resztę
otrzymuje dostawca. Jeżeli orzeczenie Komisji Odwoławczej
wypadnie dla dostawcy pomyślnie,
wszelkie koszty spowodowane nieprzyjęciem, ponosi
wojsko.