III edycja rekrutacji do Projektu "JA-TY-MY"

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że rozpoczęła się trzecia edycja rekrutacji do projektu „JA-TY-MY”, która trwa od 28.11.2012 do 04.01.2013 r. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 17 wraz z partnerem projektu Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w terminie od 01.01.2012 r. do 31.12.2014 r. w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest wdrożenie i wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród mieszkańców województwa łódzkiego.

Projekt skierowany jest do:
1. osób fizycznych (kobiet i mężczyzn) zamieszkujących województwo łódzkie, osób bezrobotnych i osób niepełnosprawnych nieaktywnych zawodowo, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej (z wyłączeniem osób, które posiadały wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej lub były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w okresie 12 miesięcy przed dniem podpisania deklaracji udziału w projekcie),
2. osób fizycznych (kobiet i mężczyzn) z terenu województwa łódzkiego, bezrobotnych lub niepełnosprawnych nieaktywnych zawodowo, zainteresowanych przystąpieniem do istniejących spółdzielni socjalnych,
3. osób prawnych zamierzających utworzyć spółdzielnie socjalne, zatrudniające osoby bezrobotne i/lub niepełnosprawne nieaktywne zawodowo (kobiety i mężczyzn).
Projekt „JA-TY-MY” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
W ramach projektu oferujemy:
1. Wsparcie doradcze dla osób zainteresowanych założeniem spółdzielni socjalnych.
2. Szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnych.
3. Wyjazdowe szkolenie połączone z wizytą studyjną w przedsiębiorstwie społecznym na terenie województwa łódzkiego.
4. Wsparcie finansowe dla nowo utworzonych spółdzielni socjalnych (wysokość dotacji uzależniona będzie od potrzeb związanych z planowaną inwestycją - maksymalna wynosi 20 000 PLN na osobę).
5. Wsparcie pomostowe:
- podstawowe wsparcie finansowe pomostowe, udzielane na pierwszych 6 miesięcy działalności;
- przedłużone wsparcie finansowe pomostowe (w uzasadnionych przypadkach beneficjent może ubiegać się o przedłużenie wsparcia na kolejnych 6 miesięcy).
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji zostaną zamieszczone na naszej stronie internetowej www.wsparciespoleczne.pl, www.ekonomiaspoleczna.lodz.pl na stronie partnera www.opus.org.pl. Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej. Informacje na temat projektu dostępne są także w siedzibie Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 17 oraz pod numerem telefonu: (42) 659 53 25.
W ramach działań rekrutacyjnych projektu ,,JA – TY – MY” organizowane będą również:
spotkania informacyjne, podczas których osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności w formie spółdzielni socjalnej lub też zainteresowane przystąpieniem do istniejących spółdzielni otrzymują informacje o warunkach uczestnictwa w projekcie,
dni Otwarte w spółdzielniach socjalnych, prezentujące profil działalności spółdzielni socjalnych, m.in. powstałych w ramach poprzednio realizowanych przez nas projektów: „Współdziałając możemy więcej”, „Razem możemy więcej” oraz „Działajmy razem”.
doradztwo prawne i biznesowe.
Projekt „JA-TY-MY” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
W celu dotarcie do jak największego grona odbiorców projektu zwracam się z uprzejmą prośbą o informowanie zainteresowanych osób o możliwości uczestniczenia w w/w projekcie.
Z poważaniem,
Agnieszka Czubak
Pracownik punktu informacyjno – konsultacyjnego

Nasze Gminy

Ważne adresy

TOP