TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW
Realizacja działania tworzy warunki dla dywersyfikacji działalności gospodarczej i poprawy możliwości zatrudnienia, przyczyniając się tym samym do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich. Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji - wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.
Zakres działania
Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie:
•usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
•usług dla ludności; - sprzedaży hurtowej i detalicznej;
•rzemiosła lub rękodzielnictwa;
•robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
•usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;
•usług transportowych;
•usług komunalnych;
•przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;
•magazynowania lub przechowywania towarów;
•wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;
•rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.
Pomoc może być przyznana, jeżeli:
•operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym;
•operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji;
•siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz, w przypadku operacji związanych z nieruchomością, miejsce położenia nieruchomości, znajdują się:
-w miejscowości należącej do: gminy wiejskiej albo gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys., mieszkańców, albo gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców (w przypadku podmiotów innych niż grupy producentów rolnych, wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw, uznane organizacje producentów owoców i warzyw oraz podmioty świadczące usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa),
-w miejscowości należącej do: gminy wiejskiej albo gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, albo gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców (w przypadku grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw, uznanych organizacji producentów owoców i warzyw oraz podmiotów świadczących usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa),
•biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji;
•w okresie ostatnich 2 lat wnioskodawca nie uzyskał pomocy w ramach PO Kapitał Ludzki, działanie „Promocja przedsiębiorczości”.
Definicja beneficjenta
Osoba fizyczna lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi (podejmuje) działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób, i mające obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln euro.
Forma i wysokość pomocy
Pomoc ma formę refundacji 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.
Maksymalna wysokość pomocy uzależniona jest od liczby utworzenia w wyniku przedsięwzięcia miejsc pracy:
•zwrot max. 100 000 zł przy utworzeniu jednego miejsca pracy;
•zwrot max. 200 000 zł – przy utworzeniu dwóch miejsc pracy;
•zwrot max. 300 000 zł – przy utworzeniu trzech lub więcej miejsc pracy.

Dokumenty do pobrania

Nasze Gminy

Ważne adresy

TOP