RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ
Realizacja działania tworzy warunki dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich przez udzielenie pomocy na podejmowanie lub rozwijanie przez rolników, domowników i małżonków rolników działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem w zakresie produkcji lub usług. Działanie to ma na celu wspierać tworzenie pozarolniczych, dodatkowych źródeł dochodów, promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich.
Zakres działania
Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie:
•usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
•usług dla ludności;
•sprzedaży hurtowej i detalicznej;
•rzemiosła lub rękodzielnictwa;
•robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
•usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;
•usług transportowych;
•usług komunalnych;
•przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;
•magazynowania lub przechowywania towarów;
•wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;
•rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.
Pomoc może być przyznana, jeżeli:
•operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym;
•operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji;
•działalność, której dotyczy operacja, zarejestrowana jest w miejscowości należącej do: gminy wiejskiej, albo gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys., mieszkańców, albo gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;
•inwestycje związane z budową, remontem, wyposażeniem, zagospodarowaniem nieruchomości objętych operacją, dotyczą nieruchomości położonych w miejscowościach o których mowa w pkt 3;
•operacja wiąże się z możliwością zatrudnienia w ramach podjętej albo rozwijanej działalności nierolniczej;
•gospodarstwo rolne, w którym pracuje beneficjent było objęte, w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, płatnościami bezpośrednimi.
Definicja beneficjenta
Osoba fizyczna ubezpieczona w KRUS na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik.
Forma i wysokość pomocy
Pomoc ma formę refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w gospodarstwie rolnym, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 100 000 zł.
Poziom pomocy
Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych operacji.

Dokumenty do pobrania

Nasze Gminy

Ważne adresy

TOP